فیزیوتراپی کمر و ستون فقرات

فیزیوتراپی کمر در اسپوندیلیت آنکیلوزان

Posted Leave a commentPosted in اسپوندیلیت آنکیلوزان

فیزیوتراپی کمر در اسپوندیلیت آنکیلوزان اسپوندیلیت آنکیلوزان یکی از بیماری های مزمن و پیشرونده التهابی است که ستون مهره ها، مفاصل لگن و برخی دیگر از مفاصل و اندام ها ره صورت دوطرفه و قرینه درگیر می کند. شیوع این بیماری روماتیسمی در مردان بیش تر از نان بوده و علت بروز آن تاکنون ناشناخته […]